Categorie: Niet gecategoriseerd

Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten.

Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar.

Waarom verplaatsen?

Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen ook op tijd te kunnen uitnodigen. Zo kwamen wij op 20 september. Wij hadden verwacht om na de zomervakantie het voorlopig ontwerp van het gebouw volledig afgerond te hebben. Dat is nog niet helemaal gelukt. We hebben nog de deskundigen en adviseurs nodig om ons te adviseren over het gebouw/de uitwerking en haalbaarheid van de plannen.

En als we wat laten zien, willen wij zeker weten dat het klopt en niet moeten vertellen dat er nog wat “voorbehoud” is.
Als wij weten wanneer de inloopavond komt, gaan wij iedereen daar over informeren.

Stichting Kindcentrum Opmeer Spanbroek

Namens deze,
Henk Wagenaar

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op:

Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur

Locatie: aula van de Sint Bonifatius

Gebouwontwerp

Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken van het ontwerp voor het gebouw samen met de architect. We laten u op de inloopavond zien hoe het ontwerp van het gebouw is geworden.

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd.

Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.
Denk hierbij aan de bouwfysisch- en installatie adviseur en de constructeur.

We werken toe naar een volgende fase in het ontwerpproces om deze af te sluiten met een voorlopig ontwerp en geactualiseerde kostenraming. Dat leidt tot een zogenaamd fasedocument die wordt voorgelegd aan de bestuurders en gemeente.

Het is drukke periode waarin veel werk verzet moet worden. Dit vergt veel inspanning van alle betrokkenen. Wij houden u maandelijks op de hoogte van de voortgang.

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp.

Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw.

In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de gebruikers van het gebouw (betrokken organisaties) en de ouders geïnformeerd via onze voortgangsberichten. Wij vinden het belangrijk om in overleg met de architect PRO Atelier hier het beste resultaat te krijgen. Het zijn belangrijke keuzes die gemaakt worden die zorgvuldigheid en afstemming met iedereen vereist (het gaan om een gebouw dat voor 40 jaar wordt neergezet).

Procedure bestemmingsplan.

Naar aanleiding van het door het college vastgestelde ontwerpbestemmingsplan zijn door inwoners zogenaamde “zienswijzen” ingediend. Op 26 april 2023 is het bestemmingsplan besproken in een oordeelsvormende raad.

Het te wijzigen bestemmingsplan is donderdag 11 mei door de gemeenteraad behandeld. De documenten hiervoor zijn via deze link te vinden: https://opmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/cca76886-53ba-416b-8021-cec2fd4a17d0.

De gemeenteraad heeft met 11 stemmen voor en 2 tegen het bestemmingsplan vastgesteld.
Hierdoor is de basis gelegd voor de het realiseren van het Kindcentrum op de locatie in Spanbroek. Het bestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd waartegen door de indieners van een zienswijze nog beroep kan worden ingediend bij de Raad van State.

Website Kindcentrum / bewonersavonden

Wij hebben als bouwheer op onze website https://kindcentrumspanbroek.nl melding gemaakt van de startbijeenkomst in april 2022. Daarnaast zijn buurtbewoners uitgenodigd voor een tweetal informatieavonden in mei 2022 en november 2022 waarbij toelichting is gegeven op de stand van zaken en zijn tekeningen getoond van het gebouw in de fase waarin het zich in november bevond (schetsontwerp). Inmiddels is de website geactualiseerd.

Informatie en communicatie.

Afgesproken is dat de gemeente Opmeer communiceert over de “formele” gemeentelijke besluiten en de bouwheer (de Stichting Kindcentrum Opmeer-Spanbroek over concrete informatie / stand van zaken over het Kindcentrum). Zo heeft de gemeente op haar site artikelen geplaatst over het raadsbesluit van de locatie, het ondertekenen van de samenwerkings- en bouwheerovereenkomst, de voorbereiding architectfase en start RO-procedure en het ontwerp bestemmingsplan. Allen te vinden via deze link: https://www.opmeer.nl/kindcentra-samenwerken-aan-huisvesting-van-scholenen-voorzieningen

In de komende periode gaan wij iedereen verder informeren en op de hoogte houden over de verdere uitwerking van het ontwerp. Iedereen betekent dat wij de toekomstige gebruikers, de ouders van de scholen en kinderopvang in het gebouw informeren en betrekken bij dit proces, dat wij de gemeenteraad in samenwerking met de gemeente ook actief blijven informeren en dat de inwoners van Opmeer en omwonenden ook op de hoogte houden.

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavond
Maandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool.

Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij richting een kopje met traktatie gegaan voordat de presentatie startte.

Het directieteam
De presentatie werd afgetrapt met een bevlogen verhaal door het driekoppige directieteam.
Rein Swart merkte op dat er diverse personen in de zaal aanwezig waren die hij nog les heeft gegeven en
waarvan inmiddels de kinderen zelf op de Boni les krijgen. Je merkt dan goed dat er een hechte gemeenschap aanwezig is rondom de school.

Stedenbouwkundige invulling
Bart Schuitemaker heeft het eerste deel van de presentatie voor zijn rekening genomen. De stedenbouwkundige uit Andijk heeft samen met de gemeente, buurtbewoners, ouders en de projectleider diverse mogelijke invullingen onderzocht. ‘Ministekken’ zoals hij dat zelf mooi omschreef. Verkeersveiligheid bij piekmomenten, hangjongeren en parkeren zijn als zorgen benadrukt door de buurt. Het ontwerp voor de Kiss en Ride langs ‘t Wuiver is positief ontvangen.
Door het projectteam wordt eveneens onderzocht hoe de Veldstralaan, Dokter Van Balen Blankenstraat en de Schoolstraat autoluw gemaakt kunnen worden in de toekomst.

De architect
Dorte Kristensen heeft als architect de buurt meegenomen in de visie van Atelier PRO. Door goed te kijken naar de omgeving en het type woningen is een vorm bedacht met een minder kolossale uitstraling. Gevelverhoudingen die berekend zijn op de bestaande bebouwing, zoals in de afbeelding hiernaast getoond. De grootste zorg vanuit de bewoners is de bestaande uitstraling van het gebied. Grote bomen en veel groen, ‘Dit verdwijnt toch niet? ‘Nee zeker niet’ gaf Dorte aan.

Wij zullen zoveel mogelijk bestaande bomen handhaven. Helaas zullen er bomen moet wijken, maar hiervoor zullen nieuwe terug geplant worden. Ons doel is een groen karakter handhaven en terug te laten komen in het ontwerp.

Wij kijken terug op een informatieve avond met een prettige sfeer en een applaus van de toehoorders. Wij danken alle

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrap
Het is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.
Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,
Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeer
en GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om dit bijzondere moment met elkaar te vieren.

Wethouder Robert Tesselaar heette alle betrokkenen van harte welkom en schetste het belang van de ontwikkeling van kindcentra in onze gemeente. De projectleider legde het proces van de komende
maanden uit en er was een meet & greet met het architectenbureau: Atelier PRO. De middag werd afgesloten met een feestelijk toost op de start van de ontwerpfase.

Zeven organisaties samen één
Naast de basisscholen ’t Ruimteschip, St. Bonifatiusschool en OBS De Akker, met gezamenlijk ruim 500 leerlingen, wordt er in het nieuwe kindcentrum ruimte gecreëerd voor kinderopvang, muziekonderwijs, een gymzaal, een bibliotheek en voor gemeentelijke gezondheidsdiensten. De ruimtes moeten aan alle wensen en eisen voor deze medewerkers en kinderen voldoen, dus gaan de organisaties ook sámen aan de slag met het ontwerp. Zo krijgt elke organisatie straks een eigen plek binnen het gebouw, rondom een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Er wordt gestreefd naar een plek waar, in loop der tijd steeds meer kan worden samengewerkt, om in de behoefte van kinderen en ouders te voorzien.

Ontwerpteam en locatie
Atelier PRO, Bureau Broersma en Bureau Bouwfysica zullen zich als het ontwerpteam, samen met een aantal medewerkers van elke organisatie over het ontwerp buigen. De visie van Atelier PRO kenmerkt zich door een goede balans tussen het ontwerp en de omgeving, de gebruikersbehoefte en een toekomstbestendig karakter.
Hoe het gebouw er uit gaat zien, dat weten we nu nog niet. De presentatie van het architectenbureau liet wel andere vraagstukken en het ontwerp dat daar het antwoord op was zien. Dit geeft de organisaties als vertrekpunt een mooi beeld van de stijl van Atelier PRO en de mogelijkheden voor het kindcentrum Opmeer-Spanbroek.

Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de St. Bonifatiusschool, aangevuld met het trapveld aan de Wuiver. Ook aan de verkeersstroom rondom de locatie zal het team gaan werken.

Meer nieuws?
Nieuws over dit kindcentrum zal met regelmaat via perspersberichten en inloopmomenten gedeeld worden aan alle belanghebbenden, medewerkers, kinderen, ouders, omwonenden en geïnteresseerden. Het nieuws wordt gedeeld op de website van de gemeente en binnenkort ook op onze eigen, nieuwe website:

www.kindcentrumspanbroek.nl