Categorie: Niet gecategoriseerd

Voortgangsbericht april 2024

Definitief ontwerp

Na de inloopavond voor het voorlopig ontwerp is het definitief ontwerp uitgewerkt.
Op donderdag, 18 april 2024 is een presentatie van het definitieve ontwerp aan de Gemeenteraad van Opmeer getoond. De Gemeenteraad heeft daar positief op gereageerd.

De presentatie gegeven op 18 april 2024

Hoe nu verder

We gaan nu het definitief ontwerp gebruiken om uit te werken in een technisch ontwerp, het aanvragen van de omgevingsvergunning en het plannen van het aanbesteden van het werk.

Planning

Naar verwachting zal aan het einde van 2024 de aanbesteding geweest zijn.
De planning is er op gericht om na de zomervakantie van 2025 te kunnen gaan starten met de bouw.
Wij houden u op de hoogte van de tussentijdse ontwikkelingen.

Stichting Kindcentrum Opmeer-Spanbroek
Namens deze, Henk Wagenaar, Adviseur

Informatieavond Kindcentrum Opmeer – Spanbroek

Vorig jaar is er achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkelingen rondom het
Kindcentrum Opmeer-Spanbroek. De ingeplande informatieavond op 20 september 2023 is
destijds helaas niet doorgegaan. Nogmaals onze welgemeende excuses hiervoor. Daarom
wordt er nu een nieuwe informatieavond ingepland op dinsdag 26 maart.

Voorlopig ontwerp

We hebben tijd moeten nemen om de financiële haalbaarheid van het project te
onderzoeken. Dit is gelukt en in goede orde afgerond. Het voorlopig ontwerp is tot stand
gekomen met alle betrokken partijen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2024 ingestemd met het
voorlopige ontwerp (VO) op basis van een VO-fase-document. Het college heeft dit getoetst
aan de kaders die de gemeenteraad hiervoor heeft gesteld in oktober 2020. Door het college
is bepaald dat het ontwerp voldoet aan deze kaders.

Hoe gaan we nu verder

Wij gaan eerst voor alle belangstellenden een inloopavond organiseren. Uiteraard gaat dit
over de stand van het project. Er zal geen presentatie zijn zoals voorgaande keren. Maar een
display opstelling waar iedereen op zijn/haar gemak beelden en informatie op kan halen. De
informatieavond staat gepland op dinsdag 26 maart 2024 van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint
Bonifatius.

Intern is het nu de taak om het definitieve ontwerp af te ronden. Een belangrijk onderdeel
hiervan is de gemeenteraad informeren. Dit doen wij door het plan te presenteren tijdens
een openbare raadsvergadering.
Helaas duurt het nog wel even voordat wij kunnen aanvangen met de bouwwerkzaamheden.
De prognose is dat dit medio 2025 zal zijn. Dit uiteraard onder voorbehoud van het lopende
proces

Stichting Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

Namens deze,
Henk Wagenaar, Adviseur

Voortgangsbericht januari 2024

Vorig jaar is even pas op de plaats gemaakt rondom de ontwikkelingen voor het Kindcentrum Opmeer-Spanbroek.

Voorlopig ontwerp.

Er is tijd genomen om nog een keer het voorlopig ontwerp te beoordelen. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen met de scholen (directie en leraren), Berend Botje, Stichting Muziek Opmeer, Stichting Westfriese Bibliotheek, GGD Hollands Noorden en de gemeente Opmeer (gymzaal).
Nadat wij op bestuurlijk niveau in de stuurgroep met schoolbesturen en kinderopvang hebben ingestemd met het voorlopig ontwerp is het voorlopig ontwerp voorgelegd aan de gemeente Opmeer. Hierbij is ook aangegeven of dit ontwerp past binnen de kaders die de gemeente heeft meegegeven over o.a. de financiële middelen. Dat gaat dan via een zogenaamd “fasedocument”.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2024 ingestemd met het fasedocument en het voorlopig ontwerp. Zij hebben dit getoetst aan de kaders die de gemeenteraad hiervoor stelde in oktober 2020 en geconcludeerd dat het ontwerp voldoet aan deze kaders.

Bouwkosten.

Op basis van het voorlopig ontwerp is een kostenraming opgesteld. De totale kosten komen hoger uit dan het door de gemeenteraad eerder vastgestelde krediet. Het merendeel van deze overschrijding komt voor rekening van de gemeente Opmeer.

We weten na de aanbesteding van de bouw wat de noodzakelijke verhoging van het krediet moet gaan worden. Daarover gaan wij in overleg met de gemeente.

Hoe gaan we nu verder.

Wij hebben een globale planning gemaakt over hoe we waarmee verder gaan, nu we een goedkeuring hebben van de gemeente op het voorlopig ontwerp.

Opstellen definitief ontwerp Januari 2024Februari 2024
Indienen omgevingsvergunningMaart 2024
Aanbestedingsstukken / leidraad / publicatie MaartMei 2024
Looptijd vergunning
(inclusief te verwachten bezwaar)
Maart – September 2024
Looptijd aanbestedingMei – oktober 2024
Beslissing Raad over aanvullend budgetDecember 2024
Start bouw (verwachting) Q3 – 2025
Oplevering KindcentrumQ3 – 2026
Verplaatsing inloopavond

Er staat een inloopavond op 20 september 2023 gepland om het voorlopig ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek toe te lichten.

Die inloopavond gaat niet door. De avond wordt verplaatst naar een nog te plannen datum na de herfstvakantie van dit jaar.

Waarom verplaatsen?

Voor de zomervakantie wilden wij alvast een avond plannen om iedereen ook op tijd te kunnen uitnodigen. Zo kwamen wij op 20 september. Wij hadden verwacht om na de zomervakantie het voorlopig ontwerp van het gebouw volledig afgerond te hebben. Dat is nog niet helemaal gelukt. We hebben nog de deskundigen en adviseurs nodig om ons te adviseren over het gebouw/de uitwerking en haalbaarheid van de plannen.

En als we wat laten zien, willen wij zeker weten dat het klopt en niet moeten vertellen dat er nog wat “voorbehoud” is.
Als wij weten wanneer de inloopavond komt, gaan wij iedereen daar over informeren.

Stichting Kindcentrum Opmeer Spanbroek

Namens deze,
Henk Wagenaar

Uitnodiging inloopavond ontwerp

In vervolg op ons laatste voortgangsbericht op het ontwerp van het nieuwe Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nodigen wij omwonenden en andere belangstellenden uit voor een inloop-avond op:

Woensdag, 20 september 2023 van 19.30 – 21.00 uur

Locatie: aula van de Sint Bonifatius

Gebouwontwerp

Met alle toekomstige gebruikers van het kindcentrum zijn wij bezig geweest met het maken van het ontwerp voor het gebouw samen met de architect. We laten u op de inloopavond zien hoe het ontwerp van het gebouw is geworden.

Voortgangsbericht juni 2023

Begin juni zijn de ontwerpgesprekken met alle gebruikers weer opgepakt. We maken een verdiepingsslag op het voorlopig ontwerp en daar gaan wij de komende periode mee door. Inmiddels hebben wij deze week ook de 2e ronde ontwerpgesprekken gevoerd.

Komende week staan de gesprekken met de diverse adviseurs in de planning.
Denk hierbij aan de bouwfysisch- en installatie adviseur en de constructeur.

We werken toe naar een volgende fase in het ontwerpproces om deze af te sluiten met een voorlopig ontwerp en geactualiseerde kostenraming. Dat leidt tot een zogenaamd fasedocument die wordt voorgelegd aan de bestuurders en gemeente.

Het is drukke periode waarin veel werk verzet moet worden. Dit vergt veel inspanning van alle betrokkenen. Wij houden u maandelijks op de hoogte van de voortgang.

Voortgangsbericht mei 2023

Voorgeschiedenis en Gebouwontwerp.

Na de aftrap in mei vorig jaar zijn de deelnemende organisaties in het nieuwe Kindcentrum Opmeer- Spanbroek aan de slag gegaan om te werken aan het ontwerp van het gebouw.

In de afgelopen periode is veel overleg geweest over het beste gebouwontwerp en dan met name aan de binnenkant. Daarover zijn de gebruikers van het gebouw (betrokken organisaties) en de ouders geïnformeerd via onze voortgangsberichten. Wij vinden het belangrijk om in overleg met de architect PRO Atelier hier het beste resultaat te krijgen. Het zijn belangrijke keuzes die gemaakt worden die zorgvuldigheid en afstemming met iedereen vereist (het gaan om een gebouw dat voor 40 jaar wordt neergezet).

Procedure bestemmingsplan.

Naar aanleiding van het door het college vastgestelde ontwerpbestemmingsplan zijn door inwoners zogenaamde “zienswijzen” ingediend. Op 26 april 2023 is het bestemmingsplan besproken in een oordeelsvormende raad.

Het te wijzigen bestemmingsplan is donderdag 11 mei door de gemeenteraad behandeld. De documenten hiervoor zijn via deze link te vinden: https://opmeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/cca76886-53ba-416b-8021-cec2fd4a17d0.

De gemeenteraad heeft met 11 stemmen voor en 2 tegen het bestemmingsplan vastgesteld.
Hierdoor is de basis gelegd voor de het realiseren van het Kindcentrum op de locatie in Spanbroek. Het bestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd waartegen door de indieners van een zienswijze nog beroep kan worden ingediend bij de Raad van State.

Website Kindcentrum / bewonersavonden

Wij hebben als bouwheer op onze website https://kindcentrumspanbroek.nl melding gemaakt van de startbijeenkomst in april 2022. Daarnaast zijn buurtbewoners uitgenodigd voor een tweetal informatieavonden in mei 2022 en november 2022 waarbij toelichting is gegeven op de stand van zaken en zijn tekeningen getoond van het gebouw in de fase waarin het zich in november bevond (schetsontwerp). Inmiddels is de website geactualiseerd.

Informatie en communicatie.

Afgesproken is dat de gemeente Opmeer communiceert over de “formele” gemeentelijke besluiten en de bouwheer (de Stichting Kindcentrum Opmeer-Spanbroek over concrete informatie / stand van zaken over het Kindcentrum). Zo heeft de gemeente op haar site artikelen geplaatst over het raadsbesluit van de locatie, het ondertekenen van de samenwerkings- en bouwheerovereenkomst, de voorbereiding architectfase en start RO-procedure en het ontwerp bestemmingsplan. Allen te vinden via deze link: https://www.opmeer.nl/kindcentra-samenwerken-aan-huisvesting-van-scholenen-voorzieningen

In de komende periode gaan wij iedereen verder informeren en op de hoogte houden over de verdere uitwerking van het ontwerp. Iedereen betekent dat wij de toekomstige gebruikers, de ouders van de scholen en kinderopvang in het gebouw informeren en betrekken bij dit proces, dat wij de gemeenteraad in samenwerking met de gemeente ook actief blijven informeren en dat de inwoners van Opmeer en omwonenden ook op de hoogte houden.

Eerste bewonersinformatieavond Kindcentrum Opmeer-Spanbroek

De eerste bewonersinformatieavond
Maandagavond stond in het teken van het informeren van de directe buren en de Dorpsraad over de nieuwbouwplannen. We hebben een groot deel van de bewoners mogen ontvangen in de St. Bonifatiusschool.

Bij binnenkomst heerste een ontspannen sfeer en veelal hoorde wij ‘Wij zijn enorm nieuwsgierig naar de plannen’. Handen schuddend zijn wij richting een kopje met traktatie gegaan voordat de presentatie startte.

Het directieteam
De presentatie werd afgetrapt met een bevlogen verhaal door het driekoppige directieteam.
Rein Swart merkte op dat er diverse personen in de zaal aanwezig waren die hij nog les heeft gegeven en
waarvan inmiddels de kinderen zelf op de Boni les krijgen. Je merkt dan goed dat er een hechte gemeenschap aanwezig is rondom de school.

Stedenbouwkundige invulling
Bart Schuitemaker heeft het eerste deel van de presentatie voor zijn rekening genomen. De stedenbouwkundige uit Andijk heeft samen met de gemeente, buurtbewoners, ouders en de projectleider diverse mogelijke invullingen onderzocht. ‘Ministekken’ zoals hij dat zelf mooi omschreef. Verkeersveiligheid bij piekmomenten, hangjongeren en parkeren zijn als zorgen benadrukt door de buurt. Het ontwerp voor de Kiss en Ride langs ‘t Wuiver is positief ontvangen.
Door het projectteam wordt eveneens onderzocht hoe de Veldstralaan, Dokter Van Balen Blankenstraat en de Schoolstraat autoluw gemaakt kunnen worden in de toekomst.

De architect
Dorte Kristensen heeft als architect de buurt meegenomen in de visie van Atelier PRO. Door goed te kijken naar de omgeving en het type woningen is een vorm bedacht met een minder kolossale uitstraling. Gevelverhoudingen die berekend zijn op de bestaande bebouwing, zoals in de afbeelding hiernaast getoond. De grootste zorg vanuit de bewoners is de bestaande uitstraling van het gebied. Grote bomen en veel groen, ‘Dit verdwijnt toch niet? ‘Nee zeker niet’ gaf Dorte aan.

Wij zullen zoveel mogelijk bestaande bomen handhaven. Helaas zullen er bomen moet wijken, maar hiervoor zullen nieuwe terug geplant worden. Ons doel is een groen karakter handhaven en terug te laten komen in het ontwerp.

Wij kijken terug op een informatieve avond met een prettige sfeer en een applaus van de toehoorders. Wij danken alle

Samenwerking Kindcentrum Opmeer-Spanbroek nu officieel van start

Feestelijke aftrap
Het is eindelijk zover: het ontwerpen van het nieuwe kindcentrum Opmeer-Spanbroek is van start gegaan.
Maar liefst zeven organisaties zullen het kindcentrum samen gaan vormen: SKO West-Friesland, ALLURE,
Kinderopvang Berend Botje, gemeente Opmeer, de Westfriese Bibliotheken, Stichting Muziek Opmeer
en GGD Hollands Noorden. Afgelopen woensdagmiddag kwamen alle medewerkers van deze organisaties samen op de nieuwe locatie om dit bijzondere moment met elkaar te vieren.

Wethouder Robert Tesselaar heette alle betrokkenen van harte welkom en schetste het belang van de ontwikkeling van kindcentra in onze gemeente. De projectleider legde het proces van de komende
maanden uit en er was een meet & greet met het architectenbureau: Atelier PRO. De middag werd afgesloten met een feestelijk toost op de start van de ontwerpfase.

Zeven organisaties samen één
Naast de basisscholen ’t Ruimteschip, St. Bonifatiusschool en OBS De Akker, met gezamenlijk ruim 500 leerlingen, wordt er in het nieuwe kindcentrum ruimte gecreëerd voor kinderopvang, muziekonderwijs, een gymzaal, een bibliotheek en voor gemeentelijke gezondheidsdiensten. De ruimtes moeten aan alle wensen en eisen voor deze medewerkers en kinderen voldoen, dus gaan de organisaties ook sámen aan de slag met het ontwerp. Zo krijgt elke organisatie straks een eigen plek binnen het gebouw, rondom een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
Er wordt gestreefd naar een plek waar, in loop der tijd steeds meer kan worden samengewerkt, om in de behoefte van kinderen en ouders te voorzien.

Ontwerpteam en locatie
Atelier PRO, Bureau Broersma en Bureau Bouwfysica zullen zich als het ontwerpteam, samen met een aantal medewerkers van elke organisatie over het ontwerp buigen. De visie van Atelier PRO kenmerkt zich door een goede balans tussen het ontwerp en de omgeving, de gebruikersbehoefte en een toekomstbestendig karakter.
Hoe het gebouw er uit gaat zien, dat weten we nu nog niet. De presentatie van het architectenbureau liet wel andere vraagstukken en het ontwerp dat daar het antwoord op was zien. Dit geeft de organisaties als vertrekpunt een mooi beeld van de stijl van Atelier PRO en de mogelijkheden voor het kindcentrum Opmeer-Spanbroek.

Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van de St. Bonifatiusschool, aangevuld met het trapveld aan de Wuiver. Ook aan de verkeersstroom rondom de locatie zal het team gaan werken.

Meer nieuws?
Nieuws over dit kindcentrum zal met regelmaat via perspersberichten en inloopmomenten gedeeld worden aan alle belanghebbenden, medewerkers, kinderen, ouders, omwonenden en geïnteresseerden. Het nieuws wordt gedeeld op de website van de gemeente en binnenkort ook op onze eigen, nieuwe website:

www.kindcentrumspanbroek.nl